slide

Гoрска сертификация | ДГС Сливен

Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Горска сертификация
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДГС Сливен
Декларация
Файл
Добавен
04.08.2021 / ДГС Сливен
Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС, съгласно плановата документация на ТП ДГС Сливен
Файл
Добавен
30.07.2021 / ДГС Сливен
Представителни образци общо
Файл
Добавен
26.06.2020 / ДГС Сливен
Писмо заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.06.2020 / ДГС Сливен
Списък на насажденията
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Сливен
Писмо ползване на дървесина за 2020 г.
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Сливен
Писма анализ положителни и отрицателни ефекти
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Сливен
Писма до кметства
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Сливен
Насажденията, в които ще се ползва дървесина от държавни горски територии на ТП ДГС Сливен през 2020г.
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
Измерими показатели за постигане на целите на управление.
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
Анализ и оценка на риска от природни бедствия и мерки за намаляване на риска от и/или смекчаване на негативни въздействия на територията на ТП ДГС Сливен.
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДГС Сливен
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
Списък кедър
Файл
Добавен
15.06.2020 / ДГС Сливен
АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ЕФЕКТИ
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Сливен