slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДГС Сливен

Коригиран годишен план за ползване на дървесина за 2024 г.
Файл
Добавен
14.05.2024 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
12.02.2024 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина 2023
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Сливен
Годишен план
Файл
Добавен
03.07.2023 / ДГС Сливен
Годишен план 2023г.
Файл
Добавен
26.05.2023 / ДГС Сливен
Променен годишен план за ползване
Файл
Добавен
10.04.2023 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
26.01.2022 / ДГС Сливен
годишен план за полване на дървесина
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.
Файл
Добавен
13.10.2021 / ДГС Сливен
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
20.11.2020 / ДГС Сливен
Годишен план за позлване за 2021 година
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Сливен за 2020 година
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен за 2018 година
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Сливен
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.5 ОТ „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНКСА СОБСТВЕНОСТ, И ЗАПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ" (изм.и доп. в ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.)
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС СЛИВЕН
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Сливен