Годишен план за ползване на дървесина

Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
20.11.2020 / ДГС Сливен
Годишен план за позлване за 2021 година
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Сливен за 2020 година
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен за 2018 година
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Сливен
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ.5 ОТ „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНКСА СОБСТВЕНОСТ, И ЗАПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ" (изм.и доп. в ДВ, бр. 90 от 16.11.2012 г.)
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС СЛИВЕН
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Сливен