Процедура № 1888 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 09.03.2018 2,197.60 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Процедура за възлагане извършването на: “Дисковане на междуредията, косене, отглеждане и пръскане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 201801 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.