Процедура № 1889 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 09.03.2018 49,563.67 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Процедура за възлагане извършването на:“Ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 201802 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.