Процедури

Процедура № 3330 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 16.08.2019
Втора дата
Начална цена 82,043.62 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1959, 1961
Дървесен вид широколистна
Едра 58 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 1746 куб.м.
За огрев 1166 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3057 куб.м.