Процедури

Процедура № 3360 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Начална цена 80,159.66 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1828В
Дървесен вид широколистна
Едра 275 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 1091 куб.м.
За огрев 794 куб.м.
ОЗМ 732 куб.м.
Всичко 2927 куб.м.