Процедура № 5255 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 15.04.2021 31,106.76 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс “Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” по реда на чл. чл. 10, ал. 1, т.9 и т.10 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 и чл.15, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.)

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.