Процедури

Процедура № 5255 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.04.2021
Втора дата
Начална цена 31,106.76 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” по реда на чл. чл. 10, ал. 1, т.9 и т.10 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 и чл.15, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.)

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.