Процедури

Процедура № 5366 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.06.2021
Втора дата
Начална цена 28,341.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2144
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 137 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 207 куб.м.
За огрев 523 куб.м.
ОЗМ 171 куб.м.
Всичко 1085 куб.м.