Процедура № 5366 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 09.06.2021 28,341.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2144 широколистна и иглолистна 137 куб.м. 32 куб.м. 15 куб.м. 207 куб.м. 523 куб.м. 171 куб.м. 1085 куб.м.