Процедури

Процедура № 5367 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 09.06.2021
Втора дата
Начална цена 73,904.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 21-02
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 137 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 207 куб.м.
За огрев 523 куб.м.
ОЗМ 171 куб.м.
Всичко 1085 куб.м.