Процедури

Процедура № 5478 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 11.08.2021
Втора дата
Начална цена 44,603.63 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2148 и 2149
Дървесен вид широколистна
Едра 44 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 910 куб.м.
За огрев 665 куб.м.
ОЗМ 86 куб.м.
Всичко 1713 куб.м.