Процедура № 5478 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 11.08.2021 44,603.63 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2148 и 2149 широколистна 44 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 910 куб.м. 665 куб.м. 86 куб.м. 1713 куб.м.