Процедура № 5542 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 08.09.2021 27,915.91 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2148A широколистна 29 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 385 куб.м. 86 куб.м. 997 куб.м.