Процедура № 5619 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 13.10.2021 39,334.80 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2152 широколистна 8 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м. 679 куб.м. 0 куб.м. 1506 куб.м.