Процедура № 5882 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 21.12.2021 Процедури за добив на дървесина открит конкурс сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 широколистна и иглолистна 1962 куб.м. 1054 куб.м. 60 куб.м. 2989 куб.м. 1170 куб.м. 155 куб.м. 7390 куб.м.