Процедури

Процедура № 5882 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 21.12.2021
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № №2201, №2205, №2206, №2207, №2208, №2209, №2210 и №2211
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 1962 куб.м.
Средна 1054 куб.м.
Дребна 60 куб.м.
Технологична 2989 куб.м.
За огрев 1170 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Всичко 7390 куб.м.