Процедури

Процедура № 5883 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 21.12.2021
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2202, №2203, №2204 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № № 2202, №2203, №2204
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 541 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 1372 куб.м.
За огрев 782 куб.м.
ОЗМ 292 куб.м.
Всичко 3131 куб.м.