Процедура № 5883 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 21.12.2021 Процедури за добив на дървесина открит конкурс сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2202, №2203, №2204 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2202, №2203, №2204 широколистна и иглолистна 541 куб.м. 96 куб.м. 48 куб.м. 1372 куб.м. 782 куб.м. 292 куб.м. 3131 куб.м.