Процедура № 5993 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 07.03.2022 58,688.37 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет „Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, дейности в горските разсадници (оран и дисковане на площи, механизирано вадене на тополови фиданки)“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201ЛКД 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.