Процедура № 6210 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 21.07.2022 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2233, № 2234, № 2235, № 2236, № 2242 широколистни и иглолистни 823 куб.м. 393 куб.м. 43 куб.м. 2590 куб.м. 1567 куб.м. 70 куб.м. 5486 куб.м.