Процедура № 6381 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 08.12.2022 195,284.60 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2312, № 2313, № 2314, № 2316 и № 2321 широколистни и иглолистни 419 куб.м. 94 куб.м. 16 куб.м. 2428 куб.м. 1636 куб.м. 200 куб.м. 4793 куб.м.