Процедура № 6475 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 21.12.2022 407,363.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2302, № 2304, № 2310, № 2311, № 2315 широколистни и иглолистни 774 куб.м. 648 куб.м. 114 куб.м. 4955 куб.м. 2896 куб.м. 565 куб.м. 9952 куб.м.