Процедура № 6499 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 05.01.2023 666,910.70 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обекти № 2301 и № 2306 в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2301 и № 2306 широколистни и иглолистни 4509 куб.м. 1840 куб.м. 275 куб.м. 5025 куб.м. 2848 куб.м. 1412 куб.м. 15909 куб.м.