Процедура № 6561 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 03.02.2023 47,329.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина от Обект № 2308А в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен“.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2308А широколистни и иглолистни 176 куб.м. 42 куб.м. 10 куб.м. 576 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 1155 куб.м.