Процедура № 6651 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Сливен 29.05.2023 15.06.2023 400.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост таен търг Документация за провеждане на процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” ДП в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” - сгради, находящи се в ДУ „Бяла“, обл. Сливен, общ. Сливен, с. Бяла, ПИ с идентификатор 07613.96.36, отдел „4“, подотдел „4“, вид на подотдела „дворно място“, както следва: 1. Сграда с идентификатор 07613.96.36.1 със застроена площ от 82 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: масивна; 2. Сграда с идентификатор 07613.96.36.2 със застроена площ от 23 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: паянтова; 3. Сграда с идентификатор 07613.96.36.3 със застроена площ от 83 кв.м., конструкция: масивна.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.