Процедура № 6651 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6651 на ДГС Сливен от 29.05.2023 е прекратена!
ДГС Сливен 29.05.2023 15.06.2023 400.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост таен търг
Предмет Документация за провеждане на процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” ДП в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” - сгради, находящи се в ДУ „Бяла“, обл. Сливен, общ. Сливен, с. Бяла, ПИ с идентификатор 07613.96.36, отдел „4“, подотдел „4“, вид на подотдела „дворно място“, както следва: 1. Сграда с идентификатор 07613.96.36.1 със застроена площ от 82 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: масивна; 2. Сграда с идентификатор 07613.96.36.2 със застроена площ от 23 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: паянтова; 3. Сграда с идентификатор 07613.96.36.3 със застроена площ от 83 кв.м., конструкция: масивна.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.