Процедура № 6831 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 16.11.2023 05.12.2023 5,000.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 1. Част от поземлен имот с идентификатор № 67338.301.220, с площ за отдаване под наем 122.577 дка (целият с площ 147.422 дка), НТП „Поляна”, находящ се в м. „Батмиш” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.301.224, съгласно комбинирана скица изготвена от инж. Ивайло Георгиев, попадащ в отдел 609, подотдел „1“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен”; 2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.301.221, с площ 167.790 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Батмиш” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.301.224, 67338.301.150, 67338.301.148, 67338.301.149, 67338.301.222, съгласно скица № 15-1215790/19.10.2022 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 611, подотдел „3“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“; 3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.303.1051, с площ 112.577 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Каракютюк” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.1050, 67338.303.1052, 67338.303.1079, 67338.303.1053, 67338.303.2, съгласно скица на поземлен имот № 15-1215804/19.10.2022 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 739, подотдел „1“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“; 4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.303.1053, с площ 22.507 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Майниково” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.1051, 67338.303.1054, 67338.303.1079, 67338.303.2, съгласно скица № 15-1215818/19.10.2022 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 746, подотдел „11“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“; 5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.303.1060, с площ 31.634 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Седлото” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.1059, 67338.303.2, 67338.303.9, 67338.303.8, съгласно скица № 15-1215832/19.10.2022 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 746, подотдел „1“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.