Процедура № 6895 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 17.01.2024 07.02.2024 1,800.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 67338.302.217, целият с площ 2 304 185 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, местност „Рогачовец”, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, държавна собственост, с площ за отдаване под наем в размер на 12 665 кв. м. В границите на частта от 12 665 кв.м. за отдаване под наем попада част от отдел 197, подотдел „5“ по Горскостопански план /ГСП/ от 2012 г. на ТП ДГС „Сливен”, в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие” ДП. Видът на подотдела е за ски писта, разположен в долната част на склон, наклон 22 градуса, надморска височина 950 метра.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.