Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5418 ДГС Сливен 06.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 182 куб.м. 207 куб.м.
широколистна
21-03 Процедури за продажба на дървесина 15,352.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5403 ДГС Сливен 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 157 куб.м. 1212 куб.м. 137 куб.м. 1574 куб.м.
широколистна
2116В Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5397 ДГС Сливен 25.06.2021 21-05 Процедури за продажба на дървесина 1,927.40 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5367 ДГС Сливен 09.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 32 куб.м. 15 куб.м. 207 куб.м. 523 куб.м. 171 куб.м. 1085 куб.м.
широколистна и иглолистна
21-02 Процедури за продажба на дървесина 73,904.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
5366 ДГС Сливен 09.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 32 куб.м. 15 куб.м. 207 куб.м. 523 куб.м. 171 куб.м. 1085 куб.м.
широколистна и иглолистна
2144 Процедури за добив на дървесина 28,341.20 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5351 ДГС Сливен 02.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1788 куб.м.
широколистна
2140А Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5351 на ДГС Сливен от 02.06.2021 е прекратена!
5350 ДГС Сливен 02.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 298 куб.м. 724 куб.м. 68 куб.м. 1111 куб.м.
широколистна
2141 и 2134Б Процедури за добив на дървесина 28,970.46 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5346 ДГС Сливен 02.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
981 куб.м. 15 куб.м. 171 куб.м. 1284 куб.м. 2526 куб.м. 1195 куб.м. 6172 куб.м.
широколистна
2142 и 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 272,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5323 ДГС Сливен 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м.
иглолистна
21-03 Процедури за продажба на дървесина 6,518.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл.66 от „Наредбата/, включена в годишния план за ползване за 2021 г. по Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
Процедура № 5323 на ДГС Сливен от 14.05.2021 е прекратена!
5308 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2131А и 2132А Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5308 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5307 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 824 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
широколистна и иглолистна
2138А Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5305 ДГС Сливен 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 406 куб.м.
широколистна и иглолистна
2134A и 2137А Процедури за добив на дървесина 10,589.23 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
Процедура № 5305 на ДГС Сливен от 10.05.2021 е прекратена!
5292 ДГС Сливен 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 1249 куб.м. 0 куб.м. 1788 куб.м.
широколистна
2140 Продажба на стояща дървесина на корен 69,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5292 на ДГС Сливен от 05.05.2021 е прекратена!
5255 ДГС Сливен 15.04.2021 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,106.76 лв. без ДДС
Предмет: “Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” по реда на чл. чл. 10, ал. 1, т.9 и т.10 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 и чл.15, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.) Виж пълна информация
5244 ДГС Сливен 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 824 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
широколистна и иглолистна
2138 Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5244 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5243 ДГС Сливен 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
широколистна и иглолистна
2137 Процедури за добив на дървесина 1,826.35 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
Процедура № 5243 на ДГС Сливен от 09.04.2021 е прекратена!
5233 ДГС Сливен 08.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
680 куб.м. 11 куб.м. 70 куб.м. 150 куб.м. 904 куб.м. 452 куб.м. 2267 куб.м.
широколистна
20-01 Процедури за продажба на дървесина 168,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 във връзка с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5220 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м. 1190 куб.м. 320 куб.м. 2071 куб.м.
широколистна
2126А Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5219 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 1253 куб.м.
широколистна
2127А и 2128А Процедури за добив на дървесина 32,869.39 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5208 ДГС Сливен 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 157 куб.м. 1212 куб.м. 137 куб.м. 1574 куб.м.
широколистна
2116А Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5208 на ДГС Сливен от 06.04.2021 е прекратена!