Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2069 ДГС Сливен 28.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,333.66 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Противопожарни мероприятия – Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради” на територията на ТП „ДГС Сливен" Обект № ЛКД 201803 Виж пълна информация
2042 ДГС Сливен 11.05.2018 14.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,280.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” по обособени позиции за срок от 12 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
Виж пълна информация
1908 ДГС Сливен 07.03.2018 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1534 ДГС Сливен 13.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН“ за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
1424 ДГС Сливен 03.11.2017 06.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,604.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
Виж пълна информация
1202 ДГС Сливен 07.07.2017 Договаряне без предварително обявление 171,120.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на горива за нуждите на автомобилния парк на ТП ДГС Сливен за срок от 24 месеца Виж пълна информация
1117 ДГС Сливен 07.07.2017 10.07.2017 МИ 2017 Открита процедура 10,496.08 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Противопожарни мероприятия - Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на „ТП ДГС Сливен”/Обект № МИ2017/ Виж пълна информация
1019 ДГС Сливен 11.05.2017 12.05.2017 Събиране на оферти с обява 3,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2016 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект № 1704 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
702 ДГС Сливен 03.02.2017 06.02.2017 Събиране на оферти с обява 31,915.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт на горски автомобилен път м. Хайдут дере – 30-ти километър, с дължина 4 км. в ГСУ „Раково” от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
627 ДГС Сливен 02.12.2016 05.12.2016 Договаряне без предварително обявление 9,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено и балирана слама нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”

Виж пълна информация
439 ДГС Сливен 02.12.2016 05.12.2016 Събиране на оферти с обява 129,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт на горски път м.Бичкията - м. Калчово пладнище – отдел 141, с дължина 7 км. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС СЛИВЕН Виж пълна информация
322 ДГС Сливен 10.11.2016 11.11.2016 Открита процедура 85,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”.
Виж пълна информация
302 ДГС Сливен 03.11.2016 04.11.2016 Открита процедура 9,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено и балирана слама нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
Процедура № 302 на ДГС Сливен от 03.11.2016 е прекратена!
296 ДГС Сливен 28.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,460.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено и балирана слама нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН”
Виж пълна информация
Процедура № 296 на ДГС Сливен от 28.10.2016 е прекратена!
238 ДГС Сливен 07.10.2016 Открита процедура 85,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 238 на ДГС Сливен от 07.10.2016 е прекратена!