slide

Нормативна уредба | ДГС Сливен

ПОКАНА по реда на чл.72, ал.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.)
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДГС Сливен