Документи

В изпълнение на основание чл. 29, ал. 10 от ППЗЛОД и на влязло в сила на 20.09.2019 г. Съдебно решение № 117/31.07.2019 г. на Сливенски окръжен съд, потвърждаващо решение № 281/07.03.2019 г на Сливенски районен съд
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Годишен план за ползване за 2019 г."
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Сливен
Уведомление за сключване на договор по реда на чл.27, ал.1, т.1 Наредбата
Файл
Добавен
19.02.2018 / ДГС Сливен
На основание чл. 27, ал. 1, предложение 2 от ''Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти '' / изм. ДВ бр. 55 от 7 юли 2017г. / за сключване на договор за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана иглолистна дървесина
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Сливен
Уведомление
Файл
Добавен
12.12.2017 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Сливен
Разпределение /лимит/ на дърва от суха и паднала маса и остатъчна дървесина по населени места за 2017 година
Файл
Добавен
09.10.2017 / ДГС Сливен
Уведомление за сключване на договор
Файл
Добавен
12.09.2017 / ДГС Сливен
В отговор за анонимно писмо получено в административната сграда на ТП ДГС С;ивен
Файл
Добавен
02.05.2017 / ДГС Сливен
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Сливен