Процедури

Процедура № 4136 на ДГС Сливен

Процедура № 4136 на ДГС Сливен от 05.05.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 05.05.2020
Втора дата 07.05.2020
Начална цена 2,941.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.