Процедура № 7012 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 04.06.2024 21.06.2024 3,600.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет За участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, находящи се в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Поземлен имот с идентификатор № 67338.302.218, с площ 53.289 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Майниково” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.8, 67338.303.217, съгласно скица № 15-76948/25.01.2023 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 796, подотдел „9“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“. Поземлен имот с идентификатор № 67338.302.219, с площ 11.950 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Майниково” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.217, 67338.303.42, съгласно скица № 15-76957/25.01.2023 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 796, подотдел „9“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“. Поземлен имот с идентификатор № 67338.303.1069, с площ 9.111 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Горнака” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.1068, съгласно скица № 15-76963/25.01.2023 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 775, подотдел „6“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен“. Поземлен имот с идентификатор № 67338.303.1072, с площ 146.783 дка, НТП „Поляна”, находящ се в м. „Голямата Чаталка” по КККР на землището на гр. Сливен, общ. Сливен, при граници и съседи, както следва: 67338.303.1073, 67338.303.1074, 67338.303.1071, 67338.303.98 и др., съгласно скица № 15-76971/25.01.2023 г., издадена от СГКК - гр. Сливен, попадащ в отдел 799, подотдел „21“ по ГСП от 2022 г. на ТП „ДГС Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.