Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5255 ДГС Сливен 15.04.2021 0 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 31,106.76 лв. без ДДС
Предмет: “Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” по реда на чл. чл. 10, ал. 1, т.9 и т.10 във вр. с правното предписание на чл. 12, ал. 1 и чл.15, ал.3 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.) Виж пълна информация
5244 ДГС Сливен 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 824 куб.м. 0 куб.м. 1323 куб.м.
широколистна и иглолистна
2138 Продажба на стояща дървесина на корен 52,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5243 ДГС Сливен 09.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
широколистна и иглолистна
2137 Процедури за добив на дървесина 1,826.35 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5233 ДГС Сливен 08.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
680 куб.м. 11 куб.м. 70 куб.м. 150 куб.м. 904 куб.м. 452 куб.м. 2267 куб.м.
широколистна
20-01 Процедури за продажба на дървесина 168,448.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 във връзка с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5220 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м. 1190 куб.м. 320 куб.м. 2071 куб.м.
широколистна
2126А Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5219 ДГС Сливен 07.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 1253 куб.м.
широколистна
2127А и 2128А Процедури за добив на дървесина 32,869.39 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5208 ДГС Сливен 06.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 157 куб.м. 1212 куб.м. 137 куб.м. 1574 куб.м.
широколистна
2116А Продажба на стояща дървесина на корен 61,609.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5208 на ДГС Сливен от 06.04.2021 е прекратена!
5192 ДГС Сливен 31.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 336 куб.м.
широколистна
2134 Процедури за добив на дървесина 8,762.88 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
Процедура № 5192 на ДГС Сливен от 31.03.2021 е прекратена!
5191 ДГС Сливен 31.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
415 куб.м. 26 куб.м. 32 куб.м. 729 куб.м. 1227 куб.м. 780 куб.м. 3209 куб.м.
широколистна
2135 и 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 136,048.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5190 ДГС Сливен 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м. 1747 куб.м. 0 куб.м. 1966 куб.м.
широколистна
2115Б Продажба на стояща дървесина на корен 74,707.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5189 ДГС Сливен 30.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319 куб.м. 76 куб.м. 23 куб.м. 355 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 940 куб.м.
широколистна и иглолистна
2123А Продажба на стояща дървесина на корен 44,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5176 ДГС Сливен 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 8 куб.м. 6 куб.м. 505 куб.м. 952 куб.м. 310 куб.м. 1877 куб.м.
широколистна и иглолистна
2133 Продажба на стояща дървесина на корен 75,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5173 ДГС Сливен 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 265 куб.м. 1991 куб.м. 0 куб.м. 2295 куб.м.
широколистна и иглолистна
2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 88,488.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5169 ДГС Сливен 23.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 6 куб.м. 15 куб.м. 266 куб.м. 497 куб.м. 280 куб.м. 1195 куб.м.
широколистна
2112Б и 2113Б Продажба на стояща дървесина на корен 50,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5169 на ДГС Сливен от 23.03.2021 е прекратена!
5140 ДГС Сливен 11.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 85 куб.м.
иглолистна
21-01 Процедури за продажба на дървесина 6,995.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина по реда на чл.66 от „Наредбата/, включена в годишния план за ползване за 2021 г. по Обекти в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
Процедура № 5140 на ДГС Сливен от 11.03.2021 е прекратена!
5126 ДГС Сливен 10.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1295 куб.м. 114 куб.м. 1773 куб.м.
широколистна
2127, 2128 и 2129 Процедури за добив на дървесина 46,485.46 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация
5123 ДГС Сливен 09.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 510 куб.м. 1190 куб.м. 320 куб.м. 2071 куб.м.
широколистна
2126 Продажба на стояща дървесина на корен 81,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5123 на ДГС Сливен от 09.03.2021 е прекратена!
5101 ДГС Сливен 02.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 296 куб.м. 1038 куб.м. 180 куб.м. 1649 куб.м.
широколистна
2124 Продажба на стояща дървесина на корен 67,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
5094 ДГС Сливен 25.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
380 куб.м. 80 куб.м. 26 куб.м. 731 куб.м. 3126 куб.м. 137 куб.м. 4480 куб.м.
широколистна и иглолистна
2123, 2115A и 2116А Продажба на стояща дървесина на корен 180,757.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
Процедура № 5094 на ДГС Сливен от 25.02.2021 е прекратена!
5088 ДГС Сливен 24.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 211 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 1057 куб.м.
широколистна
2122 Процедури за добив на дървесина 27,682.83 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2021 г. Виж пълна информация